02-06-2021
DET STRØYMER PÅ MED SAKER !
Så kjekt at mine klienter finner min hjemmeside, og kontakter meg ! Husk at det er vegeier og ikke grunneier som tildeler og avgir vegretter med mindre grunneier også er vegeier eller har vegrett og fradeler tomter!

19-04-2021
TINGRETTEN IGJEN OM EN SAK OM VEGRETT !
Da er det ny sak i tingretten på Jæren. Jeg gleder meg til å stå på for mine klienter!

28-12-2020
JULEFEIRING !
Vær litt raus med hverandre ! Jeg lever av å ordne opp i vegretts-konflikter, enten i eller utenfor rettssystemet. Jeg er faktisk mest fornøyd når jeg får bidra til at tvister kan løses utenom rettssystemet vårt. Tro det eller ei. Motivasjonen er fornøyde klienter og ikke fornøyd bankkonto. Fortsatt God Jul til dere alle der ute ! Og med håp for et Godt 2021 for dere alle ! Måtte vi få kontroll på coronaen. Er du i en tvist om vegrett | veirett, ikke nøl med å ta kontakt, jeg jobber hovedsaklig kun med dette, og har hatt over 100 lignende saker. Og ofte vil du få dekket store deler av min juridiske bistand via din eiendoms-forsikring.

01-09-2020
GODT SKUSSMÅL 3 !
Fikk denne fine tilbakemeldingen fra mine klienter i Asker :
"Vi har flyttet til Asker etter 40 år i utlandet, og vi har helt mistet troen på at her i Norge følger alle "Fair Play". Men, du hjelper oss å få troen på Norske verdier."

15-07-2020
IF INNVILGET RETTSHJELP-DEKNING KR 100 000 !


IF Forsikring skal ha honnør for rask og positivt svar for mine klienter : I dag søkte jeg om rettshjelp-dekning for mine klienter fra og med oppstart av mitt oppdrag sommeren 2019.
Ikke lenge etterpå svarte IF :
"Vi viser til din henvendelse av 15. juli 2020, og bekrefter ut fra mottatte opplysninger at tvisten dekkes under rettshjelpforsikringen. Saken gjelder nabotvist. Selskapet dekker rimelige og nødvendige utgifter til advokat, registrert rettshjelper, retten, sakkyndige og vitner. Utgiftene dekkes fra tvistedato 23.07.19. I oppgjøret gjøres fradrag for egenandel 4 000 kroner. Av øvrige utgifter dekkes 80 %, begrenset til 100 000 kroner per tvist."Min klient var selvsagt kjempefornøyd : "Det var helt glimrende :). Kjempegode nyheter. Takk for hjelpen!  Her er stemningen på topp :-)"

Min ledestjerne er fornøyde klienter !

21-02-2020
GODT SKUSSMÅL 2 !
Fikk denne fine tilbakemeldingen fra mine klienter i Troms :
"Har lest gjennom og er imponert over hvor dyktig du er. Føles godt å ha deg med oss."

12-02-2020
GODT SKUSSMÅL !
Fikk dette flotte skussmålet av klient : "
Har satt stor pris på samarbeidet med deg, du har et inspirerende engasjement for det du driver med og en veldig fin holdning til hvordan potensielt vanskelige saker kan løses i minnelighet.
Kommer jeg borti saker innenfor ditt fagfelt, så vet jeg hvor jeg skal gå."

12-02-2020
TIDEN GÅR !
Det er nå svært lenge siden jeg har lagt noe inn under AKTUELT. Dette skyldes at det har vært en svært hektisk tid for meg med mange spennende juridiske oppdrag, hele 25 nye siden april i fjor ! Jeg er veldig takknemlig for at jeg få hjelpe mange klienter til gode løsninger innenfor hovedsaklig vegrett | veirett. Forteller mere etterhvert fremover !

04-04-2019
4 NYE OPPDRAG I LØPET AV 4 DAGER !
Hurra ! 4 nye oppdrag strømmet inn, hvorav 2 som følge av min annonse i Bergens Tidende og diverse lokalaviser : 2 av sakene gjelder dannelse av veglag med vedtekter for hytteeiere i 2 utfartskommuner, en av sakene gjelder grunnerverv i forbindelse med et større offentlig vegsamband, og siste saken dreier seg om min klient har vegrett til veg eller om motpart kan stenge vegen med bom ? Alle meget interessante oppdrag, tusen takk ! Ellers skal jeg kanskje ha innlegg i "Hus & Hjem" om vegrett.

08-03-2019
NYTT OPPDRAG OM TÅLEGRENSEN I SERVITUTTLOVENS § 9, JF § 2
Saken dreier seg om hvorvidt en grunneier med vegrett til adkomstveg inn til egen tomt kan tildele nye vegretter til utskilte tomter etter servituttlova § 9 uten at tålegrensen er overskridet ?

05-03-2019
NYTT OPPDRAG : UTARBEIDE FORVALTNINGSKLAGE
Et av våre viktigste juridiske prinsipper innen offentlig saksbehandling, er likebehandlings-prinsippet. Det betyr at like saker som sendes det offentlige til saksbehandling, skal behandles likt. I vårt tilfelle er det tale om at min klient er nektet utvidet avkjørsel til boligfelt, mens nabo-boligfeltet fikk innvilget utvidet avkjørsel. Hvis faktum er likt i disse sakene, skal ikke slikt skje, og det offentlige må da omgjøre sitt forvaltningsvedtak.

15-01-2019
VANT FREM MED GRUNNFORHANDLINGER | UNGIKK FORDYRENDE VEGSKJØNN
Grunneier til næringstomt måtte utvide adkomstvegen over annen manns grunn for å kunne utvikle tomten. Jeg bistod med grunnforhandlinger som munnet ut i minnelig avtale om rettighet til å kunne utvide vegen. Avtale ble tinglyst som heftelse og rettighet ble tinglyst som servitutt på annen manns grunn. Alle ble vel forlikte, og min klient sparte et fordyrende vegskjønn både i tid og penger. Hvorfor ikke bli enige av og til ?

12-12-2018
VANT FREM I VEGSKJØNN
I dag kom jordskifteretten sin avgjørelse i et rettslig skjønn om vegrett, som jeg prosederte i slutten av oktober :
Mine klienter vant frem i spørsmålet om "vegretten alt er til" for en delparsell 2, samt de vant frem i spørsmålet om erverv av vegrett til en delparsell 1, og engangsvederlaget/innpåkjøpspris for denne vegretten ble av retten satt til om lag 25% av hva motparten krevde.
Nå leser vi dommen, og ser om noe skal ankes til overskjønn i lagmannsretten.

10-11-2018
HVORFOR KRANGLER VI SÅ MYE I VÅRT LAND ?
Selv om jeg lever av å ordne opp i krangler, så krangler vi alt for mye i dette landet. Hva med å være litt rause med å gi vegrett for naboen, eller være rause i arveoppgjøret. Selv om jeg da taper honorar, har jeg det best når jeg ser at kranglefanter forlikes uten rettslig inntreden! Men dessverre er ikke den norske folkesjela slik. Det er leit.

29. og 30-10-2018
I RETTEN FOR MIN KLIENT
I to dager har jeg nå vært i jordskifteretten og kjempet for mine klienter om ekspropriasjon av vegrett for en del-vegstrekning, og rettsavklaring om vegretten alt er til for en annen del-vegstrekning. Første dag bestod av rettens innledning, partenes innledningsforedrag, partsforklaringer og befaring. Andre dag bestod av prosedyre og replikk/duplikk.
Jeg hadde forberedt meg godt til min opptreden, og følte jeg fikk frem det vesentlige i saken, både av faktum første dag, og av kobling jus og faktum, kalt subsumsjon, andre dag.
Jeg brukte 5 rettslige knagger, og ellers prinsippet om at "less is more".
Men da saken inneholdt 5 separate tvistetema, ble det likevel nødvendig med noe gjennomgang.
Dom faller om fire uke, håper det går vår vei.
Mine klienter var godt fornøyd med min innsats, det er viktig for meg og det gleder meg !
Jeg står alltid på for mine klienter !

13-09-2018
DET SMERTER MEG Å SE UTBYGGERE BLI PRESSET AV KOMMUNEN TIL URIMELIGE REKKEFØLGEKRAV OG UTBYGGINGSAVTALER
En av mine mange gode klienter sliter med et, etter min mening, klart urimelig rekkefølgekrav nedfelt i offentligrettslige regulerings-bestemmelser og presisert i privatrettslig utbyggingsavtale mellom min klient som utbygger og kommunen. Nå får ikke min klient selge flere tomter før han har ytt tilskudd til offentlig infrastruktur. Problemet er bare at det er gjort for lite salg av tomter til å kunne gi fra seg et slikt tilskudd. Etter min mening strider det mot plan og bygningslovens vilkår, 

12-09-2018
DET SMERTER MEG Å SE DÅRLIG JURIDSK HÅNDTVERK
Jeg bistår klienter i 2 saker som tidligere har vært håndtert av advokater. SAK 1 : Rettemegling ble gjennomført med advokater på hver side og tingrettsdommer. Likevel klarte de ærede jurister å gi mine klienter en personlig vegretts-servitutt i stedet for en real-servitutt tinglyst på tjenende eiendom. Dette er elementær jus. Det som nå skjer er når mine klienter avhender sin eiendom til rettsetterfølger, så vil vedkommende måtte erverve ny vegrett ! Jeg kunne inngitt stevning om ugyldig rettsforlik med utgangspunkt i avtalerettslige rettsregler, og dermed prøvd å fått rettet opp i dette, men mine klienter orket ikke dette. Lærdom : Tinglys ALLTID vegretter på tjenende eiendom som en realservitutt. SAK 2 : En tvistesak i tingretten ble gjennomført som ordinær hovedforhandling, men skulle gått som småkravprosess. Mine klienter tapte saken med forrige advokat, men uten at tvistesum ble gjort til tema verken av advokater eller tingrettsdommer. Sakskostnader for mine klienter på kr 150 000 kunne vært kanskje kr 6 000, det vil si 20% av tvistesum. Slikt er surt å tenke på at mine klienter har lidd en form for rettstap. Og ankefrister er utgått og oppfriskningsvilkår er ikke innfridd. Lærdom : Retten må ex officio i forkant av planmøte avklare prosess-spor, hovedforhandling eller småkravprosess, da dette har store konsekvenser for tapende part om det gjøres feil !

12-09-2018
BISTÅR UTBYGGER MED GRUNNKJØP : PRIORITERER MINNELIGE AVTALER FORAN RETTSLIG SKJØNNSPROSESS
I dag deltok jeg på enda et møte med grunneiere og utbygger i forbindelse med grunnkjøp for fremføring av adkomstveg til et utbyggingsområde for 150 boliger i Bergen kommune. Min tilnærming i slike forhandlinger direkte mellom grunneier og utbygger er minnelighet, det vil si jeg legger stor vekt på å rådgi utbygger om å prøve å inngå minnelige grunnkjøps-avtaler, og heller være litt rund og raus i sine tilbud til grunneier. Alternativet når man har stadfesta reguleringsplan som i vårt tilfelle, er rent ekspropriasjonsskjønn eller avtaleskjønn. Jeg ville da fått mer å gjøre med både begjæringer og opptreden i rettsmøte, men jeg har det faktisk best når jeg kan bidra til utenomrettslig enighet og forlik, kall det gjerne i tvistelovens ånd. Og det ser faktisk ut som om vi klarer å bli enige med samtlige grunneiere i området. Hvem hadde trodd det da vi startet ? Det som er viktig i slike "gi og ta-forhandlinger", er at man nesten uansett viser grunneier respekt, høviskhet, folkelighet og oppmerksomhet, rett og slett sette seg inn i grunneier sin situasjon med hensyn på ønsker, interesser og bekymringer. Dette grenser mot såkalt interessebasert megling.

27-08-2018
NYTT OPPDRAG : UTVIDE VEGRETT VIA REGULERINGSPLAN
Grunneier til en tomt har tinglyst vegrett til privat veg over annen manns grunn, men ønsker å utvide denne vegretten til også å gjelde flere og større kjøretøy, via utarbeidelse av reguleringsplan. Er det nødvendig med reguleringsplan for å sikre slik utvidet vegrett, eller kunne man i stedet lagt til grunn servituttlova § 2 om "tida og tilhøva" og den naborettslige tålegrensen ? Kan en offentligrettslig reguleringsplan trumfe slik utvidet privatrettslig vegrett, eller må grunneier likevel forhandle med den som eier grunnen eller vegen, eller gå via et ekspropriasjonsskjønn ? Her er flere spennende rettslige problemstillinger å ta stilling til beste for klient !

20-08-2018
FÅTT LISENS SOM EIENDOMSMEGLER : Hi Eiendomsmegling Bergen
Nå har mitt firma fått lisens av Finanstilsynet til å drive eiendomsmegling. Derfor vil jeg nå kunne tilby eiendomsmeglings-tjenester til mine klienter i forbindelse med avhending av eiendommer, herunder salg og kjøp og oppgjør. Dette vil jeg tilby gjennom følgende navn :
Hi Eiendomsmegling Bergen c/o Jurist Rettshjelper Ingeniør Halldor Havsgård.

PRISLISTE 2018 :
- Honorar lik 1 % av kjøpesum,
- minimum kr 25 000

Inkludert :
- Befaring av eiendom
- Signere oppdragsavtale og skjøter
- Innhente data om boligen
- Stylingråd
- Fotografering
- Digitalt prospekt
- Annonse på finn.no og ny hjemmeside : hibergen.no
- Visning holdt av eiendomsmegler
- Budrunde
- Kontraktsmøte og oppgjør

Tillegg selger :

 • Boligsalgsrapport med prisantydning for leilighet og rekkehus
 • Boligsalgsrapport med prisantydning for enebolig
 • Ekstra visning
 • Papir-prospekt
 • Annonse i papiraviser
 • Boligselgerforsikring

Tillegg kjøper :

 • 2,5 % dokumentavgift av kjøpesum
 • Tinglysingsgebyr
 • Attestgebyr
 • Boligbyggelag-gebyr
 • Boligkjøperforsikring

23-02-2018
KRAV OM VEGRETT VIA SKJØNN I JORDSKIFTERETTEN
Vi krangler alt for mye om veg i landet vårt, selv om det er det jeg drar nytte av i mitt levebrød. Men jeg har det best når jeg klarer å forlike folk : I dag sendte jeg inn nok en begjæring om rettslig ekspropriasjons-skjønn i en sak om vegrett til et bolighus i en kommune i Sogn og Fjordane. En begjæring er om lag det samme som en stevning til tingretten. Å ekspropriere betyr at man ønsker å tiltvinge seg noe over annen sin eiendom, og i denne saken ønsker min klient å tiltvinge seg vegrett over annen sin private veg. Jeg ser frem til å stå på videre for min klient !

- - - 2017 - - -

- - - 2016 - - -

- - - 2015 - - -

- - - 2014 - - -

06-2014
AVSLUTTET 5-ÅRIG JURIST-UTDANNELSE 2009-2014 MED 1-ÅRIG MASTEROPPGAVE OM PRIVATE VEGER

«Alt for mange i samfunnet krangler om bruksrett/ikke bruksrett til eksisterende eller til nye private veger, og alt for mange krangler også om deltakelse i og fordeling av utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av slike veger.»
– ”Han har ingen bruksrett, men tar seg til rette og bruker vegen likevel!”, eller :
– ”De vil jo ikke gi meg bruksrett, hva skal jeg gjøre, jeg må jo komme meg frem!”, eller :
– ”Vel har han bruksrett, men være med på vedlikehold, neida, det må jeg gjøre!”, eller :
– ”Jeg er helt uenig i at alle skal betale samme årlige avgift til vedlikehold av vegen, jeg kjører jo ikke like langt som de andre, hvorfor skal jeg da betale for deres del av vegen?”