1    TIMESATS
- For juridisk bistand i 2024 er timesats kr 2.500 - kr 2.700, eks.mva., alt etter sakstype og kompleksitet.
- For vegteknisk bistand i 2023 er timesats kr 1.700, eks.mva.
- Utført arbeid | juridisk bistand faktureres etterskuddsvis hver måned, med 10 dager forfall.

2    FRI RETTSHJELP
- Våre fagfelt faller utenfor reglene om fri rettshjelp for klienter.
- Derfor benyttes heller ikke offentlig timesats.

3    RETTSHJELP-FORSIKRING
En boligforsikring i et forsikringsselskap kan dekke utgifter til rettshjelp, herunder juridisk bistand, ved tvist. Vilkår varierer, men under er vist et eksempel på vilkår (TRYG 01-01-2014) :

1. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER
Forsikring for hus og fritidshus :
Forsikringen gjelder når sikrede er part i tvist i egenskap av eier eller fester av forsikret eiendom.
Selges eiendommen og forsikringen derfor opphører, gjelder forsikringen også når sikrede er part i tvist i egenskap av selger. Dette gjelder ikke hvis eierskifteforsikring er kjøpt i forbindelse med salget.

2. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER Forsikringen omfatter rimelige og nødvendige utgifter til: - advokat - registrert rettshjelper - retten - advokatmekler godkjent av advokatforeningen - sakkyndige som på forhånd er godkjent av selskapet - vitner ved hovedforhandling og bevisopptak.

Selskapet ber sikrede ta kontakt for råd om valg av advokat.

Forsikringssum Den samlede erstatning ved hver tvist er 100.000 kroner.

For reiseforsikring er forsikringssummen ved hver tvist 20.000 kroner.

Egenandel Erstatningsutbetaling forutsetter at sikrede har betalt egenandelen.

Egenandelen er 4.000 kroner, og i tillegg 20 prosent av de utgifter som påløper utover 4.000 kroner. Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side.

4. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING 4.1 Tvist Forsikringen gjelder for tvist som kan føres for de alminnelige domstoler.

Med tvist forstås at et krav er fremsatt og bestridt, helt eller delvis, muntlig eller skriftlig. Tvisten må ha oppstått mens forsikringen er i kraft.

Vedvarende taushet hos motpart vil kunne anses som tvist, hvis sikrede har vært aktiv med purringer.

En sak som består av flere individuelle tvistegrunnlag, og som kan fremmes i samme sak for domstolen, regnes som en tvist.

5. SLIK BEREGNES ERSTATNINGEN Erstatningen beregnes etter reglene nedenfor. Lov om forsikringsavtaler paragraf 6-1 gjelder ikke.

5.1 Rimelige og nødvendige utgifter Utgiftene skal dokumenteres. Etter søksmål er selskapets ansvar begrenset til de utgifter som etter rettens skjønn var nødvendige for å få saken betryggende gjennomført. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forlegges Den Norske Advokatforening.

Sikrede plikter å begrense utgiftene og bærer selv omkostninger som er forårsaket uten rimelig grunn.

Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til forsikringssummen selv om det er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpforsikring i forskjellige selskap.

Inngås forlik etter at sikrede ved dom har blitt tilkjent saksomkostninger, må sikrede på forhånd ha godkjennelse fra selskapet hvis det skal avtales at hver av partene skal bære egne omkostninger. Uten slik godkjennelse fra selskapet går tilkjente saksomkostninger i dommen til fratrekk i erstatningen.

Selskapets ansvar er begrenset til sikredes antatte økonomiske interesse i saken. Utgifter ut over dette må godkjennes av selskapet på forhånd.

4    VILKÅR

1. INNLEDNING

1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets rettshjelpere eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til DEL I (oppdragsbekreftelsens spesifikke del).

2. Disse alminnelige betingelser overgis klienten ved etablering av oppdraget og anses vedtatt av klienten med mindre klienten innen rimelig tid tilkjennegir ovenfor ansvarlig rettshjelper at vilkårene ikke aksepteres.

3. Med mindre annet er avtalt, vil betingelsene gjelde også ved gjentatte oppdrag for samme klient.

4. Rettshjelperfirmaets mål og forpliktelse er å fremme klientens interesser på best mulig måte, innenfor de rammer som følger av denne oppdragsavtale, domstolloven, advokatforskriften, regler for god advokatskikk, rettshjelperfirmaets interne saksbehandlingsrutiner, samt andre relevante regelverk.

5. Alle rettshjelpere tilknyttet firmaet har bevilling eller autorisasjon til å drive rettshjelpervirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

2. ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET

1. Oppdragets beskrivelse fremgår av DEL I, supplert av de avtaler som følger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse. Ved betydelig endring av oppdraget skal klienten motta oppdatert DEL I av oppdragsbekreftelsen.

2. Alle oppdrag knyttes til en ansvarlig rettshjelper i rettshjelperfirmaet, som vil kunne få bistand fra firmaets øvrige ansatte til gjennomføringen av deler av oppdraget.

4. I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas kundekontroll med identifikasjonskontroll. Klienten plikter å medvirke til slik identifikasjonskontroll. Det gjøres oppmerksom på at rettshjelperfirmaet, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette ØKOKRIM om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredjepersoner.

5. Før et oppdrag etableres, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at rettshjelperfirmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. Den samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. Rettshjelperfirmaet kan i slike tilfeller måtte frasi seg oppdraget senere på grunn av dette.

6. For best mulig å kunne fremme klientens interesser, er rettshjelperfirmaet avhengig av at klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten ønsker å oppnå i saken.

7. Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom rettshjelperfirmaet. Rettshjelperfirma og klient skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter.

3. SALÆRBEREGNING OG FAKTURERING

1. Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget. Våre timesatser fremgår av oppdragsbekreftelsens DEL I og er for øvrig tilgjengelige på våre hjemmesider eller kan oppgis på forespørsel.

2. Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time.

3. Ved endelig salærfastsettelse vil vi i tillegg utøve et skjønn hvor vi tar hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til rettshjelperens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av rettshjelperen og de øvrige av firmaets medarbeidere.

4. Klienten er ansvarlig for rettsgebyr, omkostninger til sakkyndige vitner og andre omkostninger som påløper ved en rettslig prosess. Klienten er også ansvarlig for motpartens saksomkostninger hvis de blir ilagt. Saksomkostninger vil ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold.

5. Rettshjelperfirmaets salærkrav mot klienten begrenses ikke av at klienten blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger enn salærkravets pålydende.

6. Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke rettshjelperfirmaets salærkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravsprosess.1

7. Med faktura skal følge spesifisert oversikt over utført arbeid, utlegg mv.

8. Alle omkostninger og utlegg som rettshjelperfirmaet forskutterer, vil bli fakturert sammen med krav på salær. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget. Utlegg kan blant annet være utgifter til kopiering av saksdokumenter, utgifter til brevporto, utgifter til innhenting av kartgrunnlag, budkjøring osv.

9. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser.
1 Jf. tvisteloven § 6-13 (1) bokstav d og § 10-5 (2).

4. EKSTERN DEKNING AV SALÆRKOSTNADER

1. I henhold til lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til rettshjelperbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). Noen sakstyper kvalifiserer alltid for fri rettshjelp, mens andre sakstyper forutsetter at klienten ikke har inntekt eller formue over 2016 hhv. kr 246.000 (enslige), kr 369 000 (ektepar, reg. partnere, m.m.) og kr 100.000 (nettoformue). Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Klienten oppfordres til å ta spørsmålet om fri rettshjelpsdekning opp med ansvarlig rettshjelper for en konkret vurdering.2

2. Klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger kan dekke kostnader til rettshjelperbistand i visse sakstyper, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen. Klienten plikter å gi rettshjelperfirmaet de nødvendige opplysninger for en vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom rettshjelperfirmaets salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.

6. RETTSHJELPERFIRMAETS ANSVAR

1. Rettshjelperfirmaet er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om rettshjelperes profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av rettshjelpervirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning. Rettshjelperfirmaets sikkerhetsstiller er IF, postboks 240, 1326 Lysaker, org. nr. 981 290 666.

2. Med mindre annet er avtalt, omfatter ikke oppdraget rådgivning i forhold til sakens skatte- og avgiftsrettslige sider.

3. Rettshjelperfirmaet er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste.

4. Rettshjelperfirmaet er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som rettshjelperfirmaet har henvist til eller for underleverandører som rettshjelperfirmaet etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til.

5. Rettshjelperfirmaet er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering rettshjelperfirmaet på forhånd har gitt av sakens mulige utfall. Det presiseres at rettshjelperfirmaet ikke har gitt en forpliktende vurdering av sakens resultat. Det vil alltid forefinnes en prosessrisiko i domstolene (HH).

6. Rettshjelperfirmaet er ikke ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side. Rettshjelperfirmaet gjør oppmerksom på at bankenes sikringsfond ikke garanterer for mer enn 2 millioner kroner i innskudd pr innskyter (rettshjelperfirma) pr. bank. Kun ved særskilt avtale om det vil rettshjelperfirmaet treffe tiltak som kan øke graden av garantidekning for klientens midler.

2 I henhold til regler for god advokatskikk pkt. 3.4 er det rettshjelperens forpliktelse å opplyse sin klient om eksisterende muligheter for offentlig rettshjelp eller rettshjelpsforsikring.
7. Ansvarets omfang begrenses til kun direkte tapsposter, sml. kjøpsloven § 67.

8. Ansvaret begrenses til 2 – to – MKR per oppdrag per skadelidt i tråd med rettshjelperfirmaets ansvarsforsikring til enhver tid dekker.

9. Det vil alltid være en risiko for tap av en sak i rettssystemet, såkalt prosessrisiko (HH). Klienten er da ansvarlig for påførte sakskostnader (HH).

7. BEHANDLING AV INFORMASJON

1. Rettshjelperer i rettshjelperfirmaet har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter.3 I tillegg plikter rettshjelperene også å behandle opplysninger utover dette fortrolig.4 I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten.5

2. Med mindre noe annet er avtalt, har rettshjelperfirmaets rettshjelpere adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. Rettshjelperfirmaets øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som rettshjelperene.6

4. I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget samtykker klienten til at frivillig avgitte personopplysninger, herunder også sensitive personopplysninger, behandles av rettshjelperfirmaet i samsvar med personopplysningsloven. Opplysningene vil kun bli meddelt andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, i den grad dette er i samsvar med oppfyllelsen av oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er rettshjelperfirmaets styre og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan ansvarlig rettshjelper kontaktes.7

5. Rettshjelperfirmaet gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon (e-post, fax, mv) generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon.8 Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til rettshjelperfirmaet.

6. Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. Rettshjelperfirmaet er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning.9 Rettshjelperfirmaet
3 Jf. straffeloven av 1902 § 144. 4 Jf. regler for god advokatskikk pkt 2.3.2. 5 Unntak følger blant annet av straffeloven av 1902 § 139 og hvitvaskingsloven § 18. 6 Jf. regler for god advokatskikk pkt 2.3.3. 7 Jf. personopplysningsloven §§ 8, 9, 18, 19 mv. 8 Jf. personopplysningsloven § 13, jf. personopplysningsforskriften § 2-11. 9 Slik oppbevaringsplikt følger blant annet av bokføringsloven § 13 og hvitvaskingsloven § 22.
kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket.10 Kopier kan utleveres mot vederlag.

8. KLAGE

1. Dersom klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres klienten til straks å ta dette opp med ansvarlig rettshjelper eller daglig leder. Rettshjelperfirmaet vil umiddelbart vurdere de påklagede forhold.

2. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet behandler klager over at rettshjelperen skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Klagen må som hovedregel fremsettes innen seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger på.

3. Tvister knyttet til oppdragsavtalen avgjøres etter norsk rett og kan kun bringes inn for norske domstoler.

9. REVISJON AV OPPDRAGSVILKÅR

1. De alminnelige betingelser for oppdraget revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Endringer til ugunst for klienten, som ikke er nødvendige på grunn av bindende regelverk, kan først gjøres gjeldende etter én måneds varsel.

10. SAK FOR JORDSKIFTERETTEN PR 2017 (HH)

1. Ved rettsavklaringssak etter servituttlova § 2 vert sakskostnader fordelt på partene etter hvem som har nådd frem og ikke den som har fremmet saken/er saksøker, mens ved rettslig skjønn etter servituttlova §§ 5, 6, 7 og ved skjønn etter veglova § 53 er det saksøker som bærer alle sakskostnader uansett utfall. Utgangspunktet er at den som krev rettsleg skjønn som eiga sak må bere sakskostnadene åleine.

2. Det er samme regime for sakskostnader i jordskifteretten som i tingretten, dvs at dommer kan beskjære advokat-kostnader.

3. Dersom begge parter er representert ved advokat i jordskifteretten, blir sakskostnadene omtrent like store som ved sivil sak i tingretten.

4. Dersom ene parten taper saken, utenom rettslig skjønn, vil han som regel da bli dømt til å betale også motpart sine sakskostnader. Hovudregelen er at den som taper saka må bære motparten sine sakskostnader, jf. tvl. § 20-2.

5    Behandling av personopplysninger (GDPR)

Som klient av Jurist Rettshjelper Ingeniør Halldor Havsgård, eller som kontaktperson hos klient, behandler Jurist Rettshjelper Ingeniør Halldor Havsgård personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette, og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Jurist Rettshjelper Ingeniør Halldor Havsgård ved daglig leder Halldor Havsgård. Kontaktinformasjonen til Jurist Rettshjelper Ingeniør Halldor Havsgård er:

Adresse: Conrad Mohrs veg 23, postboks 6168, 5892  BERGEN

E-post: halldor@halldor.no

Telefon: 905 32 319

Organisasjonsnr.: 957 375 316

For spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kan Jurist Rettshjelper Ingeniør Halldor Havsgård sin daglige leder, Halldor Havsgård, kontaktes.

Opplysninger som samles inn og behandles :

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem klienten er og hvilken type sak/oppdrag vi bistår i. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 

 • Etablering av klientforhold og administrasjon av klientforholdet. Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon, dokumentasjon av identitet, betalingsopplysninger mv. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter og annet som behandles i tilknytning til selskapsklienter. I tillegg er Jurist Rettshjelper Ingeniør Halldor Havsgård pålagt rettslige forpliktelser i forbindelse med etablering av klientforhold som hvitvaskingsloven § 4 (2) nr. 3, jf. §§ 17 og 18, og behandler da etter GDPR artikkel 6 (1) c (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse).
 • Sakshåndtering. Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter og annet som behandles i tilknytning til selskapsklienter.
 • Informasjon om motparter og andre tredjeparter. Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å løse innkomne saker mest mulig effektivt i samsvar med kommersielle hensyn og god advokatskikk. Ved behandling av særlige kategorier av opplysninger har behandlingen rettslig grunnlag i GDPR artikkel 9 (2) bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav).
 • Straffedommer og lovovertredelser. I tilfelle det håndteres straffesaker eller saker hvor det kan forekomme lovovertredelser, behandles det personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 9 (2) bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav), samt en systembetraktning av straffeprosessloven og reglene for god advokatskikk punkt 2.3.
 • Lagring/oppbevaring av saksdokumenter. Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av rettslige forpliktelse til arkivering av pågående og avsluttede saker.
 • Fakturering. Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon og betalingsinformasjon. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter.
 • Utsendelse av markedsføring, nyhetsbrev og annen relevant informasjon om vår virksomhet. I denne sammenheng behandles navn og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra den som mottar markedsføringen etter markedsføringsloven § 15 som regel privatklient eller kontaktperson hos en virksomhetsklient.

Utlevering av personopplysninger til andre :

Personopplysninger knyttet til klienter blir ikke utlevert eller overført til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering. Eksempler på dette vil typisk være rettslig forpliktelser som pålegger oss å gi ut informasjonen til motparter, domstoler eller offentlige organer.

Jurist Rettshjelper Ingeniør Halldor Havsgård bruker ikke videre databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid :

Vi lagrer kun personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Avhengig av formål, blir personopplysninger behandler lagret i følgende periode:

 • Klientadministrasjon: Opptil 10 år etter avslutning av siste sak
 • Lagring/oppbevaring av saksdokumenter: Opptil 10 år etter avslutning av siste sak
 • Faktureringsinformasjon: Opptil 5 år etter utløpet av det regnskapsår fakturering ble foretatt

Rettigheter ved behandling av personopplysninger :

Den som vi behandler personopplysninger om, har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene. Denne har videre rett til å kreve begrenset behandling og på visse vilkår rette innsigelse mot behandlingen. Det finnes mer informasjon om disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk rettighetene må den som vi behandler personopplysninger om ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Vi vil svare på henvendelser så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Det er en forutsetning at identiteten til den som retter forespørsler kan bekreftes, for å forsikre om at vi kun gir tilgang til personopplysningene til den som har rett til opplysningene.

Klager :

Mener den som vi behandler personopplysninger om at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan det klages til Datatilsynet. Mer finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet finnes på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer :

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen gitt her. Vi vil da informere om disse forandringene. I tillegg vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Behandling av personopplysninger

Som klient av Jurist Rettshjelper Ingeniør Halldor Havsgård, eller som kontaktperson hos klient, behandler Jurist Rettshjelper Ingeniør Halldor Havsgård personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette, og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Jurist Rettshjelper Ingeniør Halldor Havsgård ved daglig leder Halldor Havsgård. Kontaktinformasjonen til Jurist Rettshjelper Ingeniør Halldor Havsgård er:

Adresse: Conrad Mohrs veg 23, postboks 6168, 5892  BERGEN

E-post: halldor@halldor.no

Telefon: 905 32 319

Organisasjonsnr.: 957 375 316

For spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kan Jurist Rettshjelper Ingeniør Halldor Havsgård sin daglige leder, Halldor Havsgård, kontaktes.

Opplysninger som samles inn og behandles :

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem klienten er og hvilken type sak/oppdrag vi bistår i. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 

 • Etablering av klientforhold og administrasjon av klientforholdet. Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon, dokumentasjon av identitet, betalingsopplysninger mv. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter og annet som behandles i tilknytning til selskapsklienter. I tillegg er Jurist Rettshjelper Ingeniør Halldor Havsgård pålagt rettslige forpliktelser i forbindelse med etablering av klientforhold som hvitvaskingsloven § 4 (2) nr. 3, jf. §§ 17 og 18, og behandler da etter GDPR artikkel 6 (1) c (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse).
 • Sakshåndtering. Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter og annet som behandles i tilknytning til selskapsklienter.
 • Informasjon om motparter og andre tredjeparter. Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å løse innkomne saker mest mulig effektivt i samsvar med kommersielle hensyn og god advokatskikk. Ved behandling av særlige kategorier av opplysninger har behandlingen rettslig grunnlag i GDPR artikkel 9 (2) bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav).
 • Straffedommer og lovovertredelser. I tilfelle det håndteres straffesaker eller saker hvor det kan forekomme lovovertredelser, behandles det personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 9 (2) bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav), samt en systembetraktning av straffeprosessloven og reglene for god advokatskikk punkt 2.3.
 • Lagring/oppbevaring av saksdokumenter. Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av rettslige forpliktelse til arkivering av pågående og avsluttede saker.
 • Fakturering. Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon og betalingsinformasjon. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter.
 • Utsendelse av markedsføring, nyhetsbrev og annen relevant informasjon om vår virksomhet. I denne sammenheng behandles navn og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra den som mottar markedsføringen etter markedsføringsloven § 15 som regel privatklient eller kontaktperson hos en virksomhetsklient.

Utlevering av personopplysninger til andre :

Personopplysninger knyttet til klienter blir ikke utlevert eller overført til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering. Eksempler på dette vil typisk være rettslig forpliktelser som pålegger oss å gi ut informasjonen til motparter, domstoler eller offentlige organer.

Jurist Rettshjelper Ingeniør Halldor Havsgård bruker ikke videre databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid :

Vi lagrer kun personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Avhengig av formål, blir personopplysninger behandler lagret i følgende periode:

 • Klientadministrasjon: Opptil 10 år etter avslutning av siste sak
 • Lagring/oppbevaring av saksdokumenter: Opptil 10 år etter avslutning av siste sak
 • Faktureringsinformasjon: Opptil 5 år etter utløpet av det regnskapsår fakturering ble foretatt

Rettigheter ved behandling av personopplysninger :

Den som vi behandler personopplysninger om, har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene. Denne har videre rett til å kreve begrenset behandling og på visse vilkår rette innsigelse mot behandlingen. Det finnes mer informasjon om disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk rettighetene må den som vi behandler personopplysninger om ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Vi vil svare på henvendelser så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Det er en forutsetning at identiteten til den som retter forespørsler kan bekreftes, for å forsikre om at vi kun gir tilgang til personopplysningene til den som har rett til opplysningene.

Klager :

Mener den som vi behandler personopplysninger om at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan det klages til Datatilsynet. Mer finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet finnes på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer :

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen gitt her. Vi vil da informere om disse forandringene. I tillegg vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.