VEGRETT

Du | din eiendom | ditt firma ønsker å erverve vegrett for motorvogn over eksisterende privat veg, eller du | din eiendom | ditt firma ønsker å bygge ny privat veg over annen sin eiendom.
- Hvordan går du frem ?
- Hva vil det koste deg ?
- Hva hvis vegeier nekter deg vegrett ?
- Hva hvis grunneier nekter deg grunn ?

bok2

EKSPROPRIASJON

Du | din eiendom | ditt firma ønsker å erverve vegrett for motorvogn over eksisterende privat veg, eller du | din eiendom | ditt firma ønsker å bygge ny privat veg over annen sin eiendom, MEN vegeier nekter deg vegrett til eksisterende veg, ELLER grunneier nekter deg grunn til ny veg.
- Er alt håp ute ?
NEI, ikke fortvil, du kan ekspropriere...det vil si tvinge deg...vegrett eller grunn via Jordskifteretten eller Kommunestyret/Tingretten.
MEN dine fordeler må være større enn vegeier | grunneier sine ulemper.
Dette kalles interesseavveining.
- - -
En mellomting mellom ekspropriasjonsskjønn og minnelig avtale om vegrett, er såkalt Avtaleskjønn. Da inngår du skriftlig avtale med grunneier om at du kan tiltre og gå i gang med anleggsarbeider over hans eiendom for ny veg, men at grunnkjøps-vederlaget skal fastsettes i etterkant ved rettslig skjønn.
Altså en kombinasjon av minnelighet og tvang på en måte. Minnelig avtale, men at retten fastlegger vederlag for erverv av grunn. På samme måte gjelder det for erverv av vegrett, man kan signere avtale om vegrett, men at retten fastlegger engangsvederlaget i ettertid.

bok2

PLAN- OG BYGNINGSRETT

Du | din eiendom | ditt firma ønsker å bygge ny privat veg over annen sin eiendom, MEN grunneier nekter deg grunn til ny veg.
- Er alt håp ute ?
NEI, ikke fortvil, du kan utarbeide reguleringsplan for den nye vegen, og deretter kan du ekspropriere...det vil si tvinge deg...grunn via Kommunestyret/Tingretten.
MEN dine fordeler må være større enn vegeier | grunneier sine ulemper.
Dette kalles interesseavveining, og den er som regel utført som del av reguleringsprosessen.

Ikke gå med på hvilken som helst UTBYGGINGSAVTALE med din kommune. Her er flere vilkår som må være innfridd, og dine plikter skal ikke overstige 4 %, jf Høyesterettsdom.

bok2

AVTALERETT

Du trenger hjelp til å utforme en klar og tydelig avtale eller kontrakt, eller du krangler med en motpart om tolkning av en avtale eller kontrakt. Husk da :
- En muntlig avtale er like god som en skriftlig, men er vanskelig å bevise. Lag derfor alltid en skriftlig avtale.
- En avtale SKAL som utgangspunkt alltid holdes, MEN den kan endres eller settes til side dersom den ble til som følge av svik hos en av partene, ved bristende forutsetninger, eller dersom avtalen er urimelig for en av partene.
- Si aldri JA til et tilbud om kjøp FØR du er HELT sikker på at du virkelig vil kjøpe tingen. Når du sier JA er du bundet av avtalen.

bok2

KJØPSRETT

Ikke fortvil dersom garantien er gått ut på tingen du har kjøpt, du har fremdeles 2 års reklamasjonsrett dersom du kjøpte av en privatperson, og inntil 5 år dersom du kjøpte av et firma og tingen er ment å vare mere enn 3 år, for eksempel en mobiltelefon eller vaskemaskin. Men tilfellet KAN være foreldet etter 3 år, jf foreldelsesloven.
Dersom tingen er solgt til deg som den er, kan du kun reklamere :
- Dersom selger har løyet.
- Dersom selger har tiet.
- Dersom tingen er dårligere enn hva prisen skulle tilsi.
Dersom tingen er forsinket, for eksempel levering av benkeplate til et kjøkken, har du litt færre virkemidler siden det er tale om forsinkelse og speciekjøp/tilvirkningskjøp. Men du kan kreve erstatning for påløpte utgifter som har årsakssammenheng med forsinkelsen, eller du får ofte et lite "plaster på såret" som "tort og svie" for ikke-økonomisk tap.

bok2

ERSTATNINGSRETT

Du kan kreve erstatning dersom tingen din er blitt skadet, og 3 vilkår er innfridd :
- 1. Du har lidd et økonomisk tap.
- 2. Skadevolder har handlet uaktsomt.
- 3. Det er sammenheng mellom handling og skade.

bok2

FAST EIENDOM

Dersom boligen er solgt til deg som den er, kan du kun reklamere :
- Dersom selger har løyet.
- Dersom selger har tiet.
- Dersom boligen er dårligere enn hva prisen skulle tilsi.

Men tilfellet KAN være foreldet etter 3 år, jf foreldelsesloven.

bok2

HUSLEIERETT

Husk at det som regel ikke er lov å inngå tidsbestemt leiekontrakt for mindre enn 3 år.
Dersom du er i tvil, bruk tidsubestemt leiekontrakt.

bok2

ARVERETT

Å sitte i USKIFTET BO kan være enkelt for gjenlevende ektemake, men kan fort skape konflikter blant barna dersom gjenlevende forfordeler et av barna med gaver større enn ordinære bursdags- og julepresanger. Da har de andre også rett på tilsvarende gave.

bok2

PROSEDYRE

Halldor Havsgård har lang erfaring...over 30 år...i å holde foredrag om ulike faglige emner, i å forhandle med grunneiere osv.
Halldor Havsgård har også vært prosessfullmektig for klient i Osterøy forliksråd, i Bergen tingrett, her også i rettsmekling, i Nordhordland tingrett (Nå innlemmet i Bergen tingrett), og i Nord- og Midhordland jordskifterett, og i 2018 i Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett.
Prosedyre er noe Halldor Havsgård både liker og prioriterer. Motto er : Struktur | Tydelighet | Less Is More.

bok2

EIENDOMSMEGLING

Stortinget fattet 05-12-2017 vedtak om endringer i eiendomsmeglingsloven som blant annet innebærer at en jurist kan også benytte tittelen EIENDOMSMEGLER, dersom vedkommende ønsker å drive slik virksomhet, godkjent av Finanstilsynet.
Fra og med august 2018 vil vi kunne tilby eiendomsmegling og formidling av salg av bolig, til et meglerhonorar lik 1 % av salgssum, + utgifter til takstmann. Spør etter egen prisliste.

bok2

VEG- OG TRAFIKKTEKNISK BISTAND

Halldor Havsgård ønsker fremdeles å tilby sin opparbeidede kompetanse innenfor veg- og trafikkteknisk bistand, herunder blant annet :
- Vegprosjektering og vegmodellering.
- Kostnadsberegning og verditakst av veger.
- Anslå trafikkmengde i boligområder.

http://halldor.no/wp-content/uploads/vattedal-nord-TYSNES.jpg
Vattedal: nord på Tysnes...flott lys i skyene !
Haugland i Sunnfjord: Veien stikkes ut
Haugland i Sunnfjord: Veien stikkes ut

ER DU EFFEKTIV I DITT VIRKE ?

Jeg har siden 1990 utført om lag 500 små og mellomstore vegprosjekterings-oppdrag og siden 2009 utført om lag 90 juridiske oppdrag.
Mange lurer på hvordan jeg kan være så effektiv ?
Hva er hemmeligheten ?

Halvparten skyldes nok min menneskelige energi, men hva med den andre halvparten ?

STRUKTUR- STRUKTUR - STRUKTUR sier jeg.

Jeg kaller metoden Heff-metoden, der H står for Halldor og eff for effektivitet. Hva går denne metoden ut på ?

Det vil føre for langt å gå inn på dette her, men kort fortalt går det ut på å frigjøre ressurser i hjernen til det faglige og det kreative, ved at alle trivielle oppgaver man går rundt og husker på blir flyttet ut av hodet og ned på et papir eller på en datafil, etter visse prioriterings- og slette-regler. Dette har gjort meg selv SÅ effektiv de siste 30 år. For de som er interessert i år lære mere om denne metoden, kan jeg tilby et 2t-kurs.

 

 

FAGFELTheff

GRATIS-MATERIALE

I tråd med samfunnets krav til forenkling og digitalisering, vil jeg her legge ut fortløpende gratis-materiale som jeg har utarbeidet og som er til fri bruk av dere :
-  1. BEGJÆRING OM SKJØNN :
halldor.no BEGJÆRING OM SKJØNN 01
-  2. AVTALE OM VEGRETT :
1.   Eier til enhver tid av gnr XX bnr XX i X kommune gis tidsubestemt vegrett til bruk av motorisert kjøretøy på, og rett til å gå og sykle på, adkomstvegen X tilhørende eier av gnr XX bnr XX i X kommune, fra hovedvegen og frem til avkjørsel for bnr XX. Omfang av bruk av vegen skal tilsvare normal bruk av kjøretøy og motorvogn for tilsvarende eiendom, og omfatter også transport av byggematerialer i byggeperioder
2.
Bnr XX blir ikke medeier i vegen, men rettighetshaver.
3.   Veglova sin ordlyd om private veger skal gjelde som rettslig grunnlag.
4.   Eier til enhver tid av gnr XX bnr XX i X kommune deltar i fremtidig forvaltning, drift og vedlikehold av adkomstvegen X tilhørende eier av gnr XX bnr XX i X, fra hovedvegen og frem til avkjørsel for bnr XX. Omfang av deltakelse skal være etter bruken, og etter utregnet høvetal/fordelingsnøkkel, med rettslig grunnlag i veglova sine lovregler om private veger.

 

 

FAGFELTheff