Halldor Havsgård ble våren 2014 ferdig med 5-årig masterstudium i rettsvitenskap ved UIO for å utvide sin kompetanse innenfor VEG og TRAFIKK og GATE. Under ser du UIO sin beskrivelse av studiet :

«Er du opptatt av rett og galt, rettferdighet og rettigheter? Er du opptatt av samfunnet og hva som skjer i verden rundt deg? Da har du et godt utgangspunkt for å studere rettsvitenskap; i studiet vil du se at nesten alle samfunnsområder blir styrt av rettsregler, og at nesten alle problemstillinger og spørsmål har en rettslig side ved seg.

Jurister opptrer i mange forskjellige situasjoner og roller. Det er ikke bare som dommer eller advokat at de kan sørge for at rettigheter ivaretas, de kan like gjerne jobbe som saksbehandlere eller rådgivere. De kan også opptre som samfunnskritikere og debatanter, og de kan være forskere og analytikere. De kan kontrollere eller representere stater, bedrifter, organisasjoner og enkeltmennesker. Jurister befatter seg med alt fra de små til de virkelige store forhold, fra nabokrangel og arvetvister til spørsmål om menneskerettigheter, internasjonalt samarbeid og rettigheter stater imellom.

Riktig bruk og tolking av rettskilder er sentralt i studiet. Rettskilder kan være en lovtekst, forarbeider og uttalelser til et lovutkast, praksis ved domstolene og internasjonale avtaler. Det er disse juristen legger til grunn når han eller hun skal avdekke hva som skal være gjeldende rett. Men å tolke og analysere er bare noe av det en god jurist må kunne; i tillegg må du kunne se alle problemstillinger i et komplisert saksforhold, veie ulike argumenter og hensyn mot hverandre og vurdere hvordan reglene virker i samfunnet. Hva blir utfallet for de ulike måtene å løse et problem på?

Jusstudiet favner bredt og er allsidig, samtidig gir det deg muligheten til spesialisering innenfor forskjellige typer rettsspørsmål. Studiet er utfordrende intellektuelt og faglig, og krever at du tilegner deg gode studievaner.»

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *