10. januar 2014
AVSLUTTER 5-ÅRIG JURIST-UTDANNELSE MED MASTEROPPGAVE
Jeg skriver masteroppgave om temaet PRIVATE VEGER, herunder blant annet hvordan skaffe seg vegrett og hvordan fordele FDV-utgifter ?
Utdrag fra oppgaven :

«Alt for mange i samfunnet krangler om bruksrett/ikke bruksrett til eksisterende eller tilnye private veger, og alt for mange krangler også om deltakelse i og fordeling av utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av slike veger.

Den klare målsettingen med denne avhandlingen er å kunne bidra til konfliktløsning og demping av konfliktnivået i slike saker, og avhandlingens tema er derfor todelt:

For det første hvordan kan man skaffe seg slik bruksrett, og for det andre hvordan bør FDV-utgifter fordeles mellom rettighetshaverne?

Svaret på det første spørsmålet vil jeg hevde ligger i rettslig skjønn etter skjønnslova der parts-klimaet er konfliktfylt, og svaret på det andre spørsmålet vil jeg hevde ligger i veglova og den juridiske sfære, koblet opp mot veg- og trafikkteknikk og turproduksjon i den ikke-juridiske sfære. Det siste spørsmålet vil utgjøre hoveddelen i denne avhandlingen.

Begge disse to juridiske hovedproblemstillingene som avhandlingen vil omtale vil ha sin legalitetsmessige hjemmel i veglova.»

10. desember 2012
BISTÅR TAXI MED INNPASS PÅ NY BYBANETERMINAL VED LAGUNEN

Taxi-næringen er dessverre utelatt på den nye bybaneterminalen ved Lagunen storsenter, selv om reguleringsplanen viste en avsatt langsgående taxi-lomme sentralt på terminalen. Dette er ikke i tråd med Statens vegvesen sin håndbok for kollektiv-terminaler, og jeg bistår taxi-næringen med å rette opp urett.

5. desember 2012
CHR. MICHELSENS GATE – MARKEVEIEN
Arkitektgruppen CUBUS AS og undertegnede med flere vann Bergen kommune sin konkurranse om opprustingsplaner for disse gatene i Bergen sentrum, hurra !

2. november 2012
ARKITEKTGRUPPEN CUBUS FYLLER 40 ÅR
Jeg er invitert til deres 40-års-jubileum. Vårt samarbeid går tilbake til 1991 og «Miljø i Sentrum».

7. september 2012
FV48 TUNNEL BAK TYSSE
Jeg er invitert av Skanska Norge AS til å være med i deres tilbudsgrunnlag i dette prosjektet. Jeg vil forestå utarbeidelse av planer for arbeidsvarsling og trafikkavvikling og midlertidige trafikkskilt i anleggsperioden. Dessverre for oss ble det Implenia som fikk jobben.

3. september 2012
OPPSTART 4.AVD JUS-STUDIUM
Jeg starter opp igjen med jus, og nå 4.året på 5-årig-masterstudium i rettsvitenskap. I år er det blant annet skatterett og strafferett og rutiner rundt en rettsak som skal gjennomgås.
Siste året, 2013-2014, skal jeg skrive masteroppgave i et emne jeg kan tenke meg. Det vil sannsynligvis bli noe i grensesnitt vei og jus, kanskje konfliktløsning langs private veier og ekspropriasjon av veirett, samt noe ren jus også, kanskje ond tro/god tro «en parts undskyldelige uvidenhed om et bestemt forhold. Modsætningen til god tro er ond tro, der beskriver, at en part burde have kendt til et bestemt forhold. Grænsen mellem god og ond tro trækkes almindeligvis ud fra, hvad en bonus pater familias ville have indset, dvs. hvad en fornuftig person ville have indset i samme konkrete situation.»

26. juni 2012
RUNDKJØRING I KRYSS HJELLESTADVEGEN/MILDEVEGEN
Bistår oppsittere ved «Mildekrysset» med alternativ plassering av ny rundkjøring i området, i forbindelse med Statens vegvesen sin reguleringsplan for vegen.

11. mai 2012
KLOPPEDALSVEGEN OG KOKSTADFLATEN
Bistår med offentlig godkjennelse av opparbeidelse av kryss Kloppedalsvegen og avkjørsel Kokstadflaten.

7. mai 2012
FORNYET MIN HJEMMESIDE
Endelig er min hjemmeside blitt fornyet og ajourført til en mer moderne drakt.

20. mars 2012
BISTÅR TAXI MED NY FLY-TERMINAL
Bergen Lufthavn Flesland skal bygge ny fly-terminal, tilpasset 50 – 100 % økning av passasjer-antall. Jeg bistår TAXI-næringen med å fremme gode og fremtidsrettede trafikk-løsninger for depot og av- og innstigningsområdet. Jeg bisto også TAXI-næringen forrige gang Bergen Lufthavn Flesland ble utbygget med ny terminal for en del år siden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *