– Gateutforming

Utarbeidelse av planer for gateutforming i tettsteder i nært samarbeid med landskapsarkitekter, herunder prosjektering av lengde- og tverrfall for kjørebane og fortau, skilt- og oppmerkingsplan og dreneringsplan.

Vei på Voss